fbpx
DOLAR31,0755% 0.03
EURO33,6604% 0.04
STERLIN39,3803% 0.02
FRANG35,2970% 0.08
ALTIN2.032,62% 0,00
BITCOIN1.628.7930.228

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ ‘‘İRTİFAK HAKKI’’ İHALE İLANI

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ ‘‘İRTİFAK HAKKI’’ İHALE İLANI

İdarenin Adı                           : EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdarenin Adresi                      :Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:7/B Edremit

                                                        Balıkesir

İdarenin Telefonu                   :0 266 374 44 44    Dahili : 1217

Elektronik Posta Adresi         :destekhizmetleri @edremit.bel.tr

1.İHALENİN KONUSU         :

Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Güre Mahallesi 548 ada 1 parselde kayıtlı 11.578,74 m² arsa vasıflı taşınmaz ve Güre Mahallesi 549 ada 1 parselde kayıtlı 3.476,35 m² arsa vasıflı  taşınmazlar üzerine en az 4  Yıldız Standartlarında Termal Otel, Spa vb. tesisleri yapılması ve işletilmesi için 25 (yirmi beş) yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi ( irtifak hakkı )  edilmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılmasıdır.

2 ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER :

İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İhaleye başvuru dosyası verecek olanların idarece onaylı ihale dökümanını satın alması  zorunludur. İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı veznesine 1.500,00 TL ( Bin Beşyüz Türk Lirası) yatırılarak temin edilebilir.

3. İHALENİN YERİ,TARİHİ, SAATİ VE USULÜ

a. İhalenin Yapılacağı Yer : Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

b. İhale Tarih ve saati : 16/08/2023 Çarşamba günü saat :14:00 14:00

c. İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesi gereğince Açık teklif usulü ile yıllık irtifak hakkı bedelinden arttırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir.

4. TEKLİF VERİLECEĞİ TARİH , SAAT VE YER :

İhaleye teklif verecekler  ihale katılım için gereken evraklarını, Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne en geç ihale günü olan 16/08/2023 Çarşamba günü saat:12:30’ a kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler İadeli Taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale Zarflarına Tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı  veya ticaret ünvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile Gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 16/08/2023 Çarşamba günü saat:12:30 a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez verilen teklifler her hangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve  Televizyon Kurumu’nun (TRT) saat ayarı esas alınır.

5. İRTİFAK HAKKI BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İrtifak Hakkı Muhammen Bedeli Yıllık 2.255.200,00 TL ‘dir ihale teklifleri bu bedel üzerinden verilecek ve değerlendirilecektir.

Geçici teminat oranı Muhammen Bedelin % 30 olup tutarı 676.560,00 TL dir

6. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER :

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek kişiler için)

b) Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için)

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi

bilgilerinin belirtilmesi )

d) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkarlar Odası veya İlgili Meslek

Odası Belgesi;

   1 –  Gerçek kişi olması halinde, varsa kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya  kayıtlı  olduğunu gösterir belge

   2-  Tüzel Kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya  sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1- Gerçek kişi olması halinde, Noter Tasdikli imza beyannamesi

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları , üyeleri veya kurucular  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , Bu bilgilerin bir Ticaret Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili  Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil  Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel  Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

f) İhale dökümanının satın alındığına dair makbuz

g) Geçici teminat bedeli makbuzu veya geçici Teminat Mektubu

h) Edremit Belediyesi’ne borcu Bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alınmış Borcu Olmadığına dair belge

j )  İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış Türkiye Genelinde Prim Borcu Olmadığına dair belge

k) İhalelerden Yasaklı olmadığına dair beyanname

l) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge

m) İsteklinin ortak girişim olması halinde ;

İş ortaklığı Beyannamesi

Ortakların her birinin istenen belgeleri Ayrı Ayrı Aynı dosya içerisinde sunması zorunludur.

n) Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ve Teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

o) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (g), (n), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İlan olur.

Selman Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı