fbpx
DOLAR31,0240% 0.05
EURO33,7016% 0.27
STERLIN39,2561% 0.08
FRANG35,3069% 0.14
ALTIN2.021,07% 0,14
BITCOIN1.618.345-0.827

TAÇ DURUMU VE HASAR ETMENLERİ GÖRSEL DEĞERLENDİRMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
TAÇ DURUMU VE HASAR ETMENLERİ GÖRSEL DEĞERLENDİRMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlükleri Sorumluluk Sahalarında Taç Durumu Ve Hasar Etmenleri Görsel Değerlendirmesi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/452814

1-İdarenin

a) Adı

:

Orman Genel Müdürlüğü Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü

b) Adresi

:

Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/Balıkesir

c) Telefon ve faks numarası

:

02662616060 – 02662439579

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

Https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2023 Yılı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlükleri Sorumluluk Sahalarında Taç Durumu Ve Hasar Etmenleri Görsel Değerlendirmesi Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Seviye 1 (Level I) 27 Adet ve Seviye 2 (Level II) 3 Adet olmak üzere toplam 30 Adet Noktanın Taç Durumu Değerlendirmesi Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerindeki Seviye I ve Seviye 2 gözlem alanlarında Kurulum yenileme ile Taç Durumu ve Hasar Etmenleri Görsel Değerlendirmesi işlerinin yaptırılması konusunda hizmet alımı /Balıkesir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 03.07.2023, işin bitiş tarihi 31.08.2023

d) İşe başlama tarihi

:

03.07.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.05.2023 – 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/Balıkesir

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur. Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” ile

İhale konusu hizmet alımında Orman Mühendisleri Odası tarafından 5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” kapsamında düzenlenen “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Kazanılmasına İlişkin Alt Düzenleme (Oda Alt Düzenleme No: 6) “ gereği Oda tarafından düzenlenen “Ormanların Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Etkilerine Karşı İzlenmesi Uzmanlığı” konusunda yapılan eğitim sonucunda başarılı olanlara (Çalışan ya da büro sahipleri) verilen sertifikaya sahip Ormancılık konularında hizmet veren şirketlerden, Serbest /Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarından, yapılacaktır. İlgili hizmet alımı işi için “Ormanların Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Etkilerine Karşı İzlenmesi Uzmanlığı” sertifikası ve başarı belgesi ibraz edilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74

 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

   İlan Yayın Tarihi:  11.05.2023                                    

                     İlangovtr                                                                                           Basın No:  1827052