fbpx

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZEYTİNLİK KİRALAMA İHALE İLANI

Yayınlanma Tarihi :

1. İdarenin Adı ve Adresi: Edremit Belediye Başkanlığı
Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:7/B
EDREMİT/BALIKESİR

2.İhalenin

a.Yapılacağı Yer: Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu
b.Tarih ve Saati:24/05/2023  Çarşamba Günü Saat. 14:00

Sıra NoKayme No6 Yıllık Toplam Verim (Çuval)Muhammen BedelGeçici Teminat
% 3
Ek Teminat
(Güvence Bedeli )                 %10
1Edremit Merkez  1 Nolu Kayme1.2821.153.800,00-TL.34.614,00-TL.115.380,00-TL.
2Edremit Merkez  2 Nolu Kayme1.5381.384.200,00-TL.41.526,00-TL.138.420,00-TL
3Edremit Merkez-Havran Çamdibi  3 Nolu kayme1.4761.328.400,00-TL.39.852,00-TL.132.840,00-TL.
4Çamdibi-Havran Bölgesi   4 Nolu kayme1.9091.718.100,00-TL.51.543,00-TL.171.810,00-TL.
5Kadıköy –Yolören              1 Nolu Kayme16451.480.500,00-TL.44.415,00-TL.148.050,00-TL.
6Gazicelal-Kadıköy 1 Nolu Kayme15181.366.200,00-TL.40.986,00-TL.136.620,00-TL.
7Ortaoba 1 Nolu Kayme249224.100,00-TL.6.723,00-TL.22.410,00-TL.
8Avcılar – Arıtaşı                1 Nolu Kayme14531.307.700,00-TL.39.231,00-TL.130.770,00-TL.
9Narlı 1 Nolu Kayme1035931.500,00-TL.27.945,00-TL.93.150,00-TL.
10Narlı 2 Nolu Kayme606545.400,00-TL.16.362,00-TL.54.540,00-TL.
11Narlı 3 Nolu Kayme535481.500,00-TL.14.445,00-TL.48.150,00-TL.
12Narlı 4 Nolu Kayme485436.500,00-TL.13.095,00-TL.43.650,00-TL.
Toplam13.82112.357.900,00-TL.370.737,00-TL1.235.790,00-TL.

1. Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait yukarıda belirlenen muhtelif mahallelerde bulunan zeytinlik vasıflı taşınmazlar, 12 kayme halinde Belediye Encümeni’nin 03.05.2023 tarih ve 310 sayılı kararı doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilecektir.
2. İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya 200,00-TL. dosya bedeli ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını satın almak zorundadır.
3. İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun da açıklanan biçimde hazırladıkları tekliflerini ihale tarihi 24.05.2023 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

4. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve belgeler;
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a. Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek kişiler için)
a. Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için)
a. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi
bilgilerinin belirtilmesi )
b. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkarlar Odası veya İlgili Meslek
Odası Belgesi;
d.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

d.2- Tüzel Kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
e.1- Gerçek kişi olması halinde, Noter Tasdikli imza beyannamesi
e.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları , Üyeleri veya Kurucular Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , Bu bilgilerin bir ticaret gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları Göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
d. İhale dökümanının satın alındığına dair makbuz
e. Geçici teminat bedeli makbuzu veya geçici teminat mektubu
f. Edremit Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge
g. Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ve Teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, vermeleri şarttır.
h. İsteklinin dernek, oda, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde (g), (i), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, Taşınmaz Mal satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İlan olunur.

Selman Hasan ARSLAN
Belediye Başkanı

      İlan Yayın Tarihi: 12.05.2023

       İlangovtr                                                                     Basın No: 1827052

Basın No: