fbpx
DOLAR31,2283% 0.07
EURO33,9902% 0.38
STERLIN39,6330% 0.19
FRANG35,5635% 0.11
ALTIN2.042,50% 0,09
BITCOIN1.959.9325.626

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


AMBULANSLARIN ARKA KABİN TIBBİ CİHAZ VE TEKNİK DONANIMLARININ BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/318525

1-İdarenin
a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

BAHÇELİEVLER MAH. 100. YIL CAD. 289. SOK. NO:3 10100 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2662430366 – 2662412225

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

AMBULANSLARIN ARKA KABİN TIBBİ CİHAZ VE TEKNİK DONANIMLARININ BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

AMBULANSLARIN ARKA KABİN TIBBİ CİHAZ VE TEKNİK DONANIMLARI BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Teknik Şartnamedeki Sağlık Tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 8(Sekiz) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.04.2023 – 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi İhale Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
1- 15/05/2016 tarih ve 29001 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği”  EK:3 te yeralan cihazlar harinceki diğer tıbbi cihazların satışının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünden ”Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” alınması zorunludur. İstekliler  İl Sağlık Müdürlüğünden almış oldukları ”Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi””ni YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA  sunulacaktır.

2- TS 12426 ve TS 12681 hizmet yeterlilik belgesi YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA  sunulacaktır.

3-  İsteklilerin, TITUBB da ve/veya ÜTS’de kayıtlı olduklarını, İhaleye giren firma bayi ise ihaleye girilen ürünün tedarikçi (üretici/ithalatçı) firmasının bayisi olduğu YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA beyan edilecektir. 

4- TITUBB ve/veya ÜTS’ye yapılan başvurular neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt/bildirim işlemlerinin tamamlanmış olduğunu gösteren mala ait ürün numarasını (barkod) bilgileri YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA beyan edilecektir. 

5-  İstekli tarafından teklif edilen ürün veya cihaz Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değil ise Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığı YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA beyan edilecektir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar

Belge Adı

Açıklama

Hizmet verecek olan teknik personel teknik donanımı, arka kabini içi donanımı ve tıbbi ekipmanların tamir, bakım ve onarımını yapmaya yetkili olduğunu gösterir belge

Teknik Şartname 4.2. maddesine istinaden (YETERLİLİK BİLGİ TABLOSUNDA sunulacaktır.)

İsteklinin tamir,bakım ve onarım hizmeti verebilmesi için sahip olması gereken eğitim/yetki belgeleri

Teknik Şartname 5.2. maddesine istinaden (YETERLİLİK BİLGİ TABLOSUNDA sunulacaktır.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KAMU  VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN HER TÜRLÜ AMBULANS ARKA KABİN BAKIM VE ONARIM İŞİ VEYA TIBBİ CİHAZ BAKIM VE ONARIM İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

   #ilangovtr                                                                                                                                   Basın No  1811822