fbpx
DOLAR31,0254% 0.05
EURO33,6324% 0.15
STERLIN39,2572% 0.06
FRANG35,2876% 0.08
ALTIN2.019,92% 0,09
BITCOIN1.620.951-0.883

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, muhammen satış bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.


1-İdarenin Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR

Telefon numarası 0-266- 2430400-2202

Faks numarası 0-266- 2436709

2- İhale Konusu

a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazın satışı

b) Yeri Aşağıda belirtilen mahalledeki taşınmaz

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi 7. Kat İhale Salonunda yapılacaktır.
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
c)İhaleye girecek olanlar 1.000,00 (bin lira) TL’ sı karşılığında ihale dosyalarını almaları gerekmektedir (İhale Şartnameleri ve diğer evraklar Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (6. Kat) temin edilebileceği gibi aynı Müdürlükte görülebilir.)

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi,
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
ç) İkametgah İlmühaberi,
d) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
g) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.
ğ) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir.
h) İhale Dökümanının satın alındığını gösterir belge.


5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 27.04.2023 Perşembe günü saat 12:30’a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.


7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
NOT: Gayrimenkule ait bedelin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

SIRA NOİHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
2886 S.Y DEVLET İHALE KANUN USULÜMAHALLEPAFTA NOADA NOPARSEL
NO
BLOK NOBAĞIMSIZ BÖLÜM NOBRÜT ALAN (m2)TAŞINMAZ NİTELİĞİHİSSE ORANIGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ (TL)
127.04.202314:0035/A MADDEKALAYCILARİ-19-C-06-C-4-C1199A-71496,39DUBLEKS MESKENTAM₺277.500,00₺9.250.000,00

#ilangovtr                                                                                                                                                      Basın No: 1811352